مدیر عملیات مدیر عملیات سازمان " جناب آقای سعید کرمی "
۱۳۹۴ جمعه ۱ آبان - تعداد بازدید: 11722 بار
شرح وظایف مدیرعملیات

-تقسیسم کار و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی و عملیاتی در حوزه تحت سرپرستی و گرفتن بازخورد از عملکردها برای اصلاح برنامه های جاری و اعمال در برنامه های آتی

-همکاری با مدیران سازمان برای اجرای برنامه های اجرائی سازمان

-بررسی نیازها و لوازم تجهیزات فردی و گروهی و آموزشی و عملیاتی حوزه تحت سرپرستی و پیگیری برای تامین آنها

-شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی در جهت آگاهی از جدیدترین روشها و تجهیزات در عملیات اطفاء و نجات و امداد

-ارائه گزارش های تحلیلی و آمارهای مقایسه ای از فعالیت حوزه تحت سرپرستی و پیشنهاد برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات حوزه به مدیریت سازمان

- نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و استانداردهای مربوط به فعالیت های حوزه تحت سرپرستی

-کنترل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و استانداردهای مربوط به فعالیت های حوزه تحت سرپرستی

-بررسی و موافقت با عزل و نصب رؤسای ایستگاه های عملیاتی و فرماندهان شیفت های ستاد فرماندهی عملیات و پیشنهاد جهت صدور ابلاغ های مربوطه

-نظارت و کنترل بر امر ارزشیابی نیروی انسانی حوزه تحت سرپرستی اعم از علمی ، عملکرد ، توان

-بر آورد و درخواست تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیاتی ، آمادگی جسمانی متناسب با موقعیت مکانی و زمانی شهر

-شناخت عوامل خطر بالقوه و بالفعل محدوده عملیاتی و ارائه طرحها و برنامه های تدافعی ،پیشگیری و حفاظت از حریق و آموزش عمومی به مدیر مافوق

-تشکیل ستاد بحران در موقع اضطراری و اعمال هماهنگی بین سایر عوامل مرتبط

-رهبری و هدایت عملیات و تامین نیازها ی عملیاتی از طریق برقراری ارتباط با سایر دوایر و ارگان ها ی مرتبط با امور شهری و استفاده بهینه از پتانسیل های کاربردی و حمایتی آنها

-شرکت در حریقها و حوادث بزرگ و پیگیری علت آنها

-طرح و اجرای مانورهای بزرگ در سطح شهر جهت آمادگی نیروهای سازمان و مناطق عملیاتی و آگاهی از نقاط ضعف و اقدام برای رفع آنها و همچنین آشنائی مردم با کار و تجهیزات نیروها آتش نشانی و نجات و امداد

-بررسی و کنترل کلیه آمار و گزارش های حوادث و سوانح و آتش سوزیها و نظارت بر تجزیه و تحلیل علل آنها و گزارش به مدیرعامل سازمان

-انجام سایر اموری که از طرف مافوق در حدود مقررات و بر اساس ضوابط ارجاع می شود

برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.