امور اداری سازمان سرپرست اداری - مالی سازمان " جناب آقای امیرحسن هاشم اف "
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر - تعداد بازدید: 12813 بار

شرح وظایف امور اداری 

-1 بررسی وضعیت نیروی انسانی براساس الگوی مصوب و پیشنهاد استخدام نیروی جدید یا تغییر شکل و انتقال نیروهای موجود به منظور تامین نیازها در قالب بودجه مصوب با هماهنگی مافوق

-2 تامین کمبود نیروی انسانی به صورت موقت از طریق به کارگیری آزاد در مشاغلی که براساس سیاست ها و خط مشی های مصوب مجاز شمرده می شود

-3 بررسی وضعیت کارکنان قراردادی ساعتی و استعالم نظر مدیران مستقیم آنان جهت تغییر وضعیت استخدامی آنان و ارائه پیشنهاد به معاونت طرح، برنامه و پشتیبانی

- 4توجه و آشنا کردن کارکنان جدید با فعالیت های حوزه مسئولیت با همکاری سایر واحد های حوزه

-5 کنترل حضورو غیاب کارکنان و گواهی انجام کار

 -6 صدور احکام برخی کارکنان و نگهداری اصالحات مربوط به آن

 -7 اعالم آخرین وضعیت مرخصی پرسنل به صورت ماهانه

-8پیشنهاد تغییر وضعیت کارکنان بر مبنای نظرات مدیران و پس از تصویب ارشد ترین مقام اجرایی

-9انجام امور مربوط به خروج کارکنان بازنشستگی/ لغو قرارداد ها و ...

-10تنظیم کارنامه ارزشیابی سالیانه کارکنان با همکاری مدیران سایر واحدها و پیشنهاد ترفیعی شغلی آنها

-11نگهداری سوابق خدمتی و اطالعات فردی شغلی و سازمانی کارکنان

-12صدور احکام ماموریت اداری و تهیه وسایل و لوازم مربوط به سفر اداری برای انجام ماموریت داخلی

 -13صدور معرفی نامه اشتغال جهت ارائه به مراجه ذیربط

-14بررسی و تشخیص شرایط احراز کارکنان جهت برخورداری کارکنان و خانواده آنها از تسهیالت نقدی و غیرنقدی خواروبار و عائله مندی

 -15انجام امور رفاهی و اجتماعی مربوط به کارکنان و اعضاء جهت برخورداری از صندوق کارکنان، تسهیالت رفاهی و غیره

-16بررسی وضعیت آموزش کارکنان در ارتباط با تشخیص آموزش های مورد نیاز با تایید معاونت طرح برنامه و پشتیبانی و معرفی به معاونت آموزش جهت شرکت در دوره های علمی و عملی

-17 نگهداری سیستم بایگانی پرسنلی و موضوعی و ارائه اطالعات به معاونت طرح، برنامه و پشتیبانی از طریق مراجعه به پروژه های پرسنلی

 -18 ارائه گزارش های تخصصی و آمار و اطالعات مورد نیاز در زمینه فعالیت اداری، پرسنلی و رفاهی به مدیریت مافوق

 -19 سایر امور اداری و پرسنلی که به این حوزه محول می گردد

20-نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی و تاسیساتی و پشتیبانی سازمان

برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-کدپستی 8717686443
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان می باشد.