اطفاءحریق ضایعات باتوجه به به گسترش ومشکلات زیست محیطی بلوارقطب راوندی اطفاءحریق ضایعات باتوجه به به گسترش ومشکلات زیست محیطی بلوارقطب راوندی،انتهای بلوارشهیدان بدیعی توسط آتش نشانان ایستگاه دو 2اردیبهشت96
 ۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه