تصادف چنددستگاه خودرو یک فوتی دربرداشت حادثه برخورد کامیون و دوتریلر در جاده کاشان -اردستان کیلومتر15 حوالی شرکت سایپا ، متاسفانه فوت یک نفر رادرپی داشت.
 ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر ساعت 0 و 0 دقیقه
تصادف چنددستگاه خودرو یک فوتی دربرداشت.docx