1424 مورد اقدام ایمنی توسط کارشناسان واحد پیشگیری آتش نشانی کاشان 1424 مورد بازدید، صدور دستورالعمل و تاییدایمنی ،بررسی و علت یابی حریق و اخطاریه توسط کارشناسان واحد پیشگیری این سازمان در 9 ماهه نخست سال جاری
 ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه
خبر9 ماهه سال پیشگیری.docx